sassico pricing icon

پکیچ استارتر

320تومان


  • بیش از 50 ویجت حرفه ای
  • بیش از 300 قالب حرفه ای
  • سازنده تم
sassico pricing icon

پکیچ سازمانی

520تومان


  • بیش از 50 ویجت حرفه ای
  • بیش از 300 قالب حرفه ای
  • سازنده تم
  • سازنده
sassico pricing icon

پکیچ پرمیوم

960تومان


  • بیش از 50 ویجت حرفه ای
  • بیش از 300 قالب حرفه ای
  • سازنده تم